Algemene Voorwaarden

Gedeponeerd bij de KvK, Den Haag, mei 2019

Created with Sketch.

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de diensten, offertes en afspraken tussen Jael Amouyal en de cliënt. Met de cliënt bedoel ik, de partij die betaalde diensten afneemt van Jael Amouyal en www.jaelamouyal.nl 

Met een afspraak bedoel ik; een getekende bevestiging door zowel Jael Amouyal als de cliënt.

Gegevens Jael Amouyal en www.jaelamouyal.nl
eenmanszaak ingeschreven bij de KvK in Den Haag.

 

J. Amouyal

Straat van Makassar 2
1183 HA Amstelveen
 KvK-nummer: 73598569

[email protected] 

 

Jael Amouyal mag op elk moment de Algemene Voorwaarden veranderen. Wanneer je van de diensten van Jael Amouyal gebruik maakt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing is. Ik moet afspraken die afwijken van de Algemene Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

 

Artikel 2. Gebruik maken van de diensten van Jael Amouyal

2.1 Jael Amouyal biedt verschillende diensten aan namelijk:

·         Interim invulling met minimum afname van 2 maanden met afgestemd uurtarief

·         Projecten met een kostprijs per project

 

2.2 Je kunt zowel als particulier of bedrijf gebruik maken van de diensten van Jael Amouyal.

2.3 Alle prijzen afgegeven door Jael Amouyal, zijn exclusief 21% BTW.

2.4 Jael Amouyal kan niet garanderen dat het volgen van de diensten ervoor zorgen dat je succesvolle veranderingen ondergaat, daar dit sterk afhankelijk is van het zelf toepassen van de aangereikte diensten. Wel zal Jael Amouyal zich, samen met het team waarmee ze werkt, inspannen om alle handvatten te bieden om de voorafgestelde doelstellingen succesvol te behalen.

Resultaat is echter afhankelijk van verschillende (externe) factoren waar Jael Amouyal geen invloed op heeft en niet aansprakelijk voor kan worden gesteld.

 

Artikel 3. Betaling diensten

3. Betaling aangaande een project met kostprijs per project:

 

3.1 Betaling geschied altijd in één keer via factuur, tenzij anders is afgestemd. Na complete betaling kan de opdracht van start gaan, eerder niet.

3.2 Na overeenstemming, kan afname van de diensten niet meer geannuleerd worden. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.
3.3 Projecten dienen binnen 6 maanden te worden afgerond. Mocht het zo zijn dat de werkzaamheden van de cliënt zorgen voor vertraging van het project, langer dan 6 maanden, trekt Jael Amouyal zich in overleg met cliënt terug van het project en overhandigt Jael alle materialen zodat de cliënt het werk zelf kan oppakken wanneer het hem uitkomt.

 

Betalingen aangaande interim invulling met minimale afname van 2 maanden, op uurbasis:

 

3.3 Betaling geschied altijd na afloop van de maand, voor het einde van de maand waarover werk door Jael Amouyal is verleend.

3.4 Na een getekende bevestiging door beide partijen kan de overeenstemming, voor de tijd die is vastgesteld in het contract, niet meer geannuleerd worden.  Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 Jael Amouyal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

 

4.2 Jael Amouyal is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen maar niet beperkt tot, gevolgschade of schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart Jael Amouyal voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.

 

4.3 Jael Amouyal is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst met de client, door derde werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

 

Artikel 5. Klachten

5.1 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met de koop van de client van de diensten van Jael Amouyal zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Jael Amouyal, behoudends voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Jael Amouyal het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

5.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Oegstgeest, juni 2019

Jael Amouyal, senior, ad interim, retail marketeer